Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie zawiadamia, że zgodnie z § 32 oraz kompetencjami określonymi w § 58 ust. 2.12 statutu, zwołuje na dzień 29 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury przy ul. Wrocławskiej 12 w Żmigrodzie Walne Zgromadzenie członków tut. spółdzielni, z porządkiem obrad, jak w załączniku.

Zawiadomienie o WZ

Zgłoszenie kandydata na członka RN

Rachunek zysków i strat https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/bilans-i-rachunek-zyskow-i-strat.pdf

Zawiadomienie https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/nowe-zawiadomienie-14-06-2024.pdf

Opinia biegłego https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/opinia-bieglego-1.pdf

Sprawozdanie Rady https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/Sprawozdanie-Rady.pdf

Sprawozdanie Zarządu https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/Sprawozdanie-Zarzadu.pdf

Opinia prawna https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/opinia-prawna.pdf

Projekt uchwały WZC https://smzmigrod.pl/wp-content/uploads/2024/06/projekty-uchwal-WZC.pdf

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie

Uzupełniony porządek obrad