KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie z siedzibą:
  • adres: ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród,
  • nr tel. 71 385 32 49 , e-mail smzmigrod@wp.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Spółdzielni to:
  •  Katarzyna Krenz-Sołtys    – nr tel. 71 385 39 07,
  • e-mail smzmigrod.kadry@wp.pl
 3. Dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, konieczność spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
  • Ustawa z dnia 16 września 1982r. tekst jedn. Dz. U z 2013r. poz.1443 z póź. zmianami Prawo spółdzielcze, oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. Dz. U z 2013r. poz.1222 ze zmianami Dz. U. z 2017r. poz. 1442, z póź. zmianami o spółdzielniach mieszkaniowych
  • Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (art.6 ust.1 lit b i f RODO)
 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz dla podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie danych go dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.