Geneza Spółdzielni Mieszkaniowej - rys historyczny


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie powstała na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 06.04.1982r. oraz Zebrania Założycielskiego w dniu 26.04.1982r., w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Barycz” w Miliczu.
Powstanie nowej spółdzielni zainicjowali członkowie z terenu Żmigrodu.

Na swój majątek Spółdzielnia przejęła 195 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8.527m2, pow. mieszkalnej 5.696m2, usługi 707m2.
Wartość przejętego majątku wynosiła 42.467,35 zł.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabryczna z dnia 15.06.1982r. Spółdzielnia została wpisana do rejestru pod nr A Rs 516, a w dniu 05.10.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050671.

W wyniku przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 1982 – 2008 Spółdzielnia powiekszyła przejęty majątek o 377 mieszkań o pow. 22.052,8 m2.

W chwili obecnej Spółdzielnia zarządza 572 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 30.579,8 m2 , zlokalizowanymi w 18 budynkach.
Poza lokalami mieszkalnymi Spółdzielnia posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1.178 m2 i 84 garaże.

Łączna powierzchnia terenów wynosi 57.437,5 m2.


Przedmiot działania Spółdzielni


Celem działania Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz statutu.

Dla realizacji powyższych zadań Spółdzielnia
1) prowadzi działalność inwestycyjną
2) zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również może zarządzać nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
3) prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną,
4) współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi, a także organami administracji samorządowej. W szczególności może tworzyć z tymi podmiotami spółdzielnie osób prawnych i spółki prawa handlowego.

Kadra zarządzająca i struktura organizacyjna


Kadrę zarządzającą stanowi 3-osobowy Zarząd Spółdzielni w składzie:

- prezes Marek Podgórski

oraz działacze społeczni
- za-ca prezesa Tomasz Świdrak
- członek Zenon Ciesielski

W Spółdzielni zatrudnionych jest 15 osób, w tym 6 osób na stanowiskach nierobotniczych i 9 osób na stanowiskach robotniczych.
Schemat organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie został przedstawiony poniżej.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

■ przewodnicząca Rady Nadzorcze - p. Maria Kula
■ za-ca przew. Rady Nadzorczej - p. Bogusław Pawlak
■ sekretarza Rady Nadzorczej - p. Mirosława Borkowska

KOMISJA REWIZYJNA:
■ przewodniczący - p. Małgorzata Ratajczak
■ za-ca przewodn. - p. Władysława Chorzępa
■ sekretarz - p. Danuta Zalewska

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
■ przewodniczący – p. Stanisław Rybka
■ za-ca przewodn. - p. Dariusz Jachimowski
■ sekretarz - p. Bogdan Fiedziuk

KOMISJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA
■ przewodniczący - p. Alina Michalak
■ za-ca przewodn. - p. Wacława Ewa Misiewicz
■ sekretarz - p. Krystyna Ospa